PolíticadePrivacitat

Quin és l’objecte de la Política de Privacitat?

L’objecte d’aquesta política és posar en coneixement de les persones usuàries d’aquest lloc web www.veranda.tv (en endavant, lloc web o lloc), la política de privacitat de VERANDA MEDIA, S.L. (en endavant, VERANDA) en matèria de tractament de dades de caràcter personal del lloc. 

Quin és el seu àmbit normatiu?

A través d’aquest lloc, poden recollir-se dades de caràcter personal, tot i que la persona usuària no està obligada a proporcionar les seves dades personals per a navegar pel lloc, de manera que es pot dur a terme una navegació anònima. No obstant, qualsevol tractament de dades que es pogués dur a terme per part de VERANDA com a conseqüència de la recollida de dades a través dels canals de comunicació i contacte publicats en aquest lloc, quedarà sota l’àmbit de l’aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades consistent en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Està obligada la persona usuària a comunicar les seves dades personals a VERANDA per a fer ús d’aquest lloc?

No. Aquest lloc no exigeix la comunicació de dades personals a VERANDA per al seu ús. Per això, la comunicació de les dades personals per part de la persona usuària a VERANDA suposa un acte afirmatiu clar que reflecteix la voluntat d’aquesta persona pel que fa a l’acceptació del tractament de les seves dades personals per part de VERANDA per atendre la seva comunicació. 

En qualsevol cas, si d’acord amb l’apartat previ, la persona usuària contacta de manera voluntària amb VERANDA i li proporciona dades personals, aquesta persona està obligada a que totes les dades proporcionades siguin veraces, exactes i actualitzades sempre i únicament en correspondència a la seva identitat, de manera que queda totalment prohibit proporcionar dades de tercers, llevat que se’n tingui el consentiment, l’autorització i/o la representació legal d’aquest tercer amb aquesta finalitat. 

Qui és responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals que poguessin ser recollides i tractades és VERANDA MEDIA, S.L., amb les següents adreces de contacte: 

Domicili postal: c/ Rosselló n. 34, 4t, 3a, CP 08029, Barcelona.
Adreça electrònica de contacte: info@veranda.tv
Telèfon de contacte: 93 553 99 33

Com posar-se en contacte amb la nostra delegada de protecció de dades?

Es pot establir contacte amb la delegada de protecció de dades de VERANDA a través de l’adreça electrònica dpd@veranda.tv

Amb quina finalitat i base jurídica tractarem les seves dades personals?

Qualsevol dada personal que la persona usuària comuniqui a VERANDA arribarà a través dels mitjans i canals de contacte publicats en aquest lloc, a títol informatiu. Entre aquests mitjans de contacte hi ha formularis de contacte, adreces de correu electrònic i adreces electròniques vàlides i el telèfon de VERANDA.

En conseqüència amb el que s’ha dit, la persona usuària queda informada que, amb base jurídica en el consentiment que ens atorga per tractar les seves dades per mitjà de la comunicació d’aquestes, les esmentades dades seran tractades amb les següents finalitats:

  • Les dades personals que es proporcionin a VERANDA com a conseqüència de l’emplenament del formulari «Contacta’ns» seran tractades per atendre la comunicació de la persona usuària.
  • Les dades personals que es proporcionin a VERANDA com a conseqüència de l’enviament d’informacions o projectes per mitjà de qualsevol adreça electrònica o a les bústies específiques de «Ficció», «Entreteniment» i «Documental» seran tractades per atendre la comunicació de la persona usuària i valorar la informació i continguts que aquesta ha tramès. 
  • Les dades personals que es proporcionin a VERANDA sol·licitant participar en processos de selecció, oberts o futurs, seran tractades per atendre aquesta petició i, arribat el cas, per conservar la documentació i dades rebudes (el currículum vitae de la persona usuària, si és el cas) per posar-se en contacte amb ella en processos de selecció en oberts o futurs. 
  • Les dades personals que es proporcionin a VERANDA com a conseqüència de la tramesa de comunicacions electròniques a les adreces publicades al lloc o per mitjà de trucades de telèfon, seran tractades per VERANDA per atendre i contestar la comunicació de la persona usuària.  

A qui li comunicarem les seves dades personals?

VERANDA no comunicarà les dades de la persona usuària a cap tercer, llevat dels casos de compliment d’obligacions legals a les administracions públiques competents en raó de la matèria. 

En qualsevol cas, VERANDA posa en coneixement de la persona usuària que les seves dades personals podran ser tractades, per encàrrec, per entitats que presten a VERANDA diversos serveis auxiliars (també anomenats encarregats del tractament), així com tasques de suport i administració dels seus sistemes, per mitjà de contractes d’encàrrec del tractament i seguint sempre les instruccions de VERANDA, amb les degudes garanties de confidencialitat i seguretat. 

Així mateix, en cas de tractament de les dades personals de la persona usuària, VERANDA mai durà a terme transferències internacionals de les dades personals de la persona usuària ni a d’altres països ni a organitzacions internacionals. 

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

En el cas de tractament de les dades personals de la persona usuària, VERANDA conservarà les dades mentre es mantingui la finalitat i base legítima del tractament i durant els terminis establerts en les normatives vigents per al compliment d’obligacions legals i atenció de possibles responsabilitats. 

Quines són les garanties adoptades per VERANDA pel que fa a les dades personals publicades en aquest lloc?

Pel que fa a les dades personals publicades en aquest lloc web, es posa en coneixement de la persona usuària que les esmentades dades formaran part d’una o de diverses activitats de tractament de dades responsabilitat de VERANDA on han estat incorporades amb el consentiment informat previ dels interessats o d’altres bases jurídiques lícites amb finalitats específiques i inequívoques. 

Quines són les obligacions de la persona usuària pel que fa a les dades personals publicades en aquest lloc web? 

Les dades personals publicades en aquest lloc web per VERANDA no poden ser tractades i reproduïdes lliurement per la persona usuària o altres tercers –ni tan sols quan es faci referència a l’origen d’aquestes dades– llevat que s’hagi obtingut la prèvia autorització i consentiment informat de la pròpia persona interessada i/o el tractament s’empari en una altra base jurídica lícita. 

En conseqüència, totes les dades personals de qualsevol naturalesa que s’hagin publicat en aquest lloc web podran ser utilitzats per la persona usuària amb la finalitat de participar i gaudir del nostre lloc web en la forma establerta en la present política o, si és el cas, en condicions generals i particulars reguladores i en el marc de la legalitat vigent, de manera que queda expressament prohibit qualssevol altres usos diferents als esmentats, inclosa la incorporació de les imatges o les dades a fitxers o tractament i/o creació de bases de dades de persones i/o enviament de publicitat o cessió a tercers, sense el previ consentiment informat de la persona interessada titular de les informacions i dades, sense que VERANDA sigui responsable dels usos que la persona usuària o altres tercers efectuïn contravenint el que s’ha establert en aquestes condicions i altres reguladores.  

En cap cas, la persona usuària ha de considerar que aquest lloc web de VERANDA és una font accessible al públic, de la qual en pot fer lliure disposició pel que fa a les dades personals, informacions i continguts publicats per mitjà d’aquest mateix. 

Altrament, els continguts on es publiquen les dades personals de tercers podrien estar protegits per drets de propietat intel·lectual de VERANDA i/o de tercers.

Sobre l’ús de cookies i dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals de les persones usuàries.

VERANDA pot utilitzar cookies en aquest lloc web. Aquestes cookies seran utilitzades per VERANDA sota les condicions i amb les finalitats descrites a la seva Política de Cookies

Quins drets es poden exercir en matèria de protecció de dades? 

VERANDA informa que qualsevol persona disposa de la possibilitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament, portabilitat, així com no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades i, en el seu cas, retirada del consentiment atorgat en relació amb els tractaments indicats en aquesta política basats en el consentiment (sense que això afecti la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada), mitjançant enviament de la seva sol·licitud escrita, indicant el dret que exercita les següents adreces:

Domicili postal: C/ Roselló nº34, 4t, 2-3-4, CP 08029, Barcelona.
Adreça electrònica de contacte dpd@veranda.tv

Quan sigui necessari per poder acreditar la seva identitat i en cas de no poder realitzar aquesta acreditació o verificació de la identitat per altres mitjans, VERANDA podrà sol·licitar-li que aporti una còpia per les dues cares del DNI/NIF o un altre document vàlid en dret que identifiqui inequívocament al sol·licitant.

Davant de qui es pot interposar una reclamació en matèria de protecció de dades?

Tota persona té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es, amb domicili postal al carrer Jorge Juan, 6, 28001 de Madrid i/o al telèfon de contacte 912 663 517), així com a sol·licitar la seva tutela pel que fa a l’exercici dels seus drets. 

Amb caràcter previ a la presentació de l’esmentada reclamació a l’Agencia Española de Protección de Datos i de manera totalment voluntària, la persona usuària pot dirigir-se a VERANDA, a la nostra delegada de protecció de dades per mitjà de la següent adreça electrònica de contacte dpd@veranda.tv

Sobre la l’actualització d’aquesta política

De manera periòdica, VERANDA podrà actualitzar aquesta Política de Privacitat. Serà responsabilitat de la persona usuària accedir de manera periòdica a la Política de Privacitat de VERANDA, publicada en aquest lloc web, amb la finalitat de conèixer en tot moment la darrera versió. 

Com posar-se en contacte amb VERANDA per a qualsevol dubte sobre aquesta Política de Privacitat

Per a qualsevol consulta sobre aquesta Política de Privacitat, la persona usuària podrà adreçar-se a VERANDA per mitjà electrònic fent servir la següent adreça de correu electrònic: dpd@veranda.tv